Πολιτική Επιστροφών

Δικαιώματα Καταναλωτή

1. Δικαίωμα υπαναχώρησης- Πολιτική επιστροφών

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την πώληση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση σε κλειστή συσκευασία, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, καθώς στην περίπτωση αυτή η επιστροφή είναι δωρεάν για τον πελάτη και τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να συμπληρώσει ηλεκτρονικά και να μας αποστείλει τη φόρμα επιστροφής που βρίσκεται στον δικτυακό μας τόπο καθώς επίσης και να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, o καταναλωτής υποχρεούται επίσης να αποστείλει άμεσα το προϊόν εντός της κλειστής συσκευασίας του και στην κατάσταση που παρελήφθη προς επιστροφή. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή φθορές των προϊόντων μετά τη χρήση τους και δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση σε αντικατάσταση αυτών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίας και κανονισμοί που περιγράφονται στους όρους χρήσης, υποχρεούται να επιστρέψει τα δικαιολογούμενα ποσά που του κατέβαλε ο καταναλωτής εντός 14 εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή του προϊόντος.

Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής. Σε περίπτωση που το τίμημα έχει χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα του καταναλωτή, η ενάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης επιφέρει ταυτόχρονα και την λύση της σχετικής τριμερούς σύμβασης ανάμεσα σε καταναλωτή – προμηθευτή και τράπεζα, χωρίς καταβολή αποζημίωσης. Ενδέχεται να υπάρξουν κρατήσεις από την τράπεζα του καταναλωτή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα που χρεώνει (κατά τη συνήθη πρακτική των τραπεζών) ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός που συνεργάζεται ο πελάτης κατά την λήψη των ποσών που επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που το τίμημα έχει καταβληθεί με αντικαταβολή και ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης τότε η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει για το λόγο αυτό εγγράφως την εταιρία παρέχοντας πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό και λοιπά στοιχεία του λογαριασμού, καθώς και το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται. Σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθότητα και εγκυρότητα των χορηγούμενων στοιχείων και πληροφοριών.

Η επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση υπαναχώρησης κατά τα ανωτέρω γίνεται μόνο για την αξία των προϊόντων και δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα που τυχόν έχει πληρώσει ο καταναλωτής.

Να σημειωθεί ότι για λόγους ασφάλειας και προστασίας της υγείας δεν γίνονται επιστροφές σε προϊόντα τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και αφορούν είδη προσωπικής φροντίδας (πχ οδοντόβουρτσες, θερμόμετρα).

2. Δικαίωμα αντικατάστασης.

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση προϊόντος, εφόσον αυτό που του παραδόθηκε ήταν ελαττωματικό, κατεστραμμένο, αλλοιωμένο ή δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παρήγγειλε. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η άμεση επικοινωνία με την Εταιρία στο τηλέφωνο ή στο e-mail που βρίσκεται στο πεδίο "Επικοινωνία" του Διαδικτυακού μας Τόπου, ώστε να ακολουθήσει η αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού, αλλοιωμένου ή κατεστραμμένου προϊόντος είναι επίσης απαραίτητη η αποστολή φωτογραφικού υλικού στο οποίο να είναι εμφανές το ελάττωμα ή η ζημιά στο προϊόν καθώς και το πακέτο που παραλήφθηκε από τη μεταφορική. Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης είναι το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, και ο καταναλωτής να διαθέτει το παραστατικό πώλησης. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για υποβολή αίτησης αντικατάστασης δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση συσκευής που φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα ή έλλειψη ιδιότητας τούτο θα πρέπει προηγουμένως να βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία και αναγράφεται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος

Η επιστροφή του ελαττωματικού και η αποστολή του νέου προϊόντος και στην περίπτωση αυτή είναι δωρεάν για τον καταναλωτή και θα πραγματοποιηθεί με έξοδα αποστολής/ επαναποστολής ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση που επιλέξει την επιστροφή χρημάτων, ισχύουν οι κανόνες επιστροφών στην περίπτωση υπαναχώρησης.

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να παραδίδει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής ή οποιοδήποτε άλλο υλικό).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης πέραν την αξίας της παραγγελίας, εφόσον έχει προπληρωθεί, για οποιαδήποτε ζημιά, βλάβη ή άλλο θέμα προκύψει όπως αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ή καθυστέρηση αποστολής παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο.

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας των 15 ημερολογιακών ημερών υφίσταται το δικαίωμα του καταναλωτή προς επισκευή της συσκευής/προϊόντος (που επιδέχεται επισκευής) σε περίπτωση που αυτό υποστεί ζημία ή φθορά από τη συνήθη χρήση του, οπότε και ο καταναλωτής δύναται να έρθει σε επικοινωνία με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο τηλέφωνο ή στο e-mail που βρίσκεται στο πεδίο “Επικοινωνία" του Διαδικτυακού μας Τόπου. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής του προϊόντος προς επισκευή/ επιδιόρθωση επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

3. Ασφαλή προϊόντα συσκευών - Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα – συσκευές είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας- εγγύηση κατασκευαστή τους. Τα προϊόντα αυτά συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση  για την καλή λειτουργία εύλογης διάρκειας. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή- εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα του καταναλωτή. Η εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής έχει διάρκεια ορισθείσα από τον  κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

- Να διατηρείται από τον καταναλωτή η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.

- Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή και ό,τι αυτό προβλέπει για τους όρους της εγγύησης

4. Υποβολή παραπόνων

Για κάθε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εκπλήρωση της παραγγελίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει το δικαίωμα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρουσίαση του προβλήματος να υποβάλλει παράπονο στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή μέσω e-mail .

To παράπονο του καταναλωτή θα εξεταστεί άμεσα και η απάντηση θα του σταλεί από την εταιρεία το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του, στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Κατά την εξέταση του παραπόνου, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή για την διευκρίνιση των περιστάσεων που δημιούργησαν το καταγγελλόμενο πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, ο καταναλωτής θα πρέπει να διευκολύνει παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες, για την διευθέτηση του ζητήματος.

Για κάθε περίπτωση που αφορά την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο καταναλωτής, αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής παραπόνου πριν τυχόν επιλέξει την κίνηση νομικών διαδικασιών.

5. Επίλυση Διαφορών

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία έχετε θα χαρούμε να σας εξυπηρετήοσυμε και για τον λόγο αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email ή τηλεφωνικά. Αν παρόλα αυτά δεν μπορούμε να επιλύσουμε το θέμα που έχετε και θεωρείτε ότι από τις μεταξύ μας συναλλαγές προσβάλετται κάποιο δικαίωμα σας, μπορείτε σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, να κάνετε χρήση της δυνατότητας ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) που είναι διαθέσιμη στο https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL . Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή ( synigoroskatanaloti.gr). Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που και εσείς και εμείς έχουμε να καταφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.